Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Kāpēc viņi brēc?

Kāpēc viņi brēc?

Oļģerta Ziļicka rakstā, kas ir nopublicēts 2009. gada 15.decembrī ir precīzi noraksturots, kāpēc notiek pašreizējā nepilsoņu brēkšana par pilsonību vēsturiskā skatījumā….

“Padomju Savienības vairs nav. Apstākļi mainījušies, bet vergu sindroms palicis. Jaunajos apstākļos pārākuma tiesības ir aizskartas. Tāpēc arī sākas brēkšana par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tiem pieskaitīta automātiski iestājusies nepilsonība, vēlēšanu tiesību zaudēšana, viņiem svešas valsts valodas uzspiešana. Viņi nekad nesapratīs, kā var būt tā, ka viņi nav galvenie teritorijā, kurā tie iekundzējušies, jo, kā teikts kādā dainā, kur tie ir ēduši, sējuši savu sēklu un atstājuši mēslojumu zemei, tur arī teiks savu tēvu zemi. Tie ir cilvēki, kas neatšķir jēdzienus dzimtene un tēvu zeme”.

Tāpēc, ka viņi tika audzināti vienos melos no paaudzes paaudzē. Meloja valsts vara, meloja priesteri, meloja paši. Tāpēc viņi nevienam netic, vienīgi paši sev. Krievijas impērijas ideoloģija caur cauri veidojusies melos un krāpšanā tā, ka tā kļuva par valdnieku vardarbīgi taisītās tautas nacionālo raksturu. Protams, bija jau arī izņēmumi, ko var nosaukt vārdos, jo to nebija daudz. Un tas sākās tā.

Kopš normaņu vikingu konungs Olafs 850. gadā atveda uz Lādogu 200 bijušo Bizantijas militāro vergu slovēnu, sākās krievu laiki Baltijā. Vikingu kustības beigās, kad bija iekarotas jaunas kņazistes, ko sākumā valdīja vikingi, slovēni, sajaukušies ar vikingiem un baltiem, kļuva patstāvīgi un nolēma beidzot veidot paši savu tautu un dzimteni austrumu baltu un somugru apdzīvotajos novados. Viņi rīkojās pēc sava pirmā kņaza un Bizantijas militāro vergu jeb slovēnu bijušā simtnieka Svjatoslava plāna, kas ietvēra novada sagrābšanu, vīriešu izkaušanu, ieskaitot zīdaiņus, un to verdzeņu nogalināšanu kopā ar bērnu un iemešanu kopīgā bedrē, ko sauca par jebišči, kam pirmais bērns bija meitene. Piedzimušos zēnus jau agrā bērnībā atšķīra no mātēm un varmācīgi audzināja par karavīriem. Vēlāk šis vīrs, bulgāru slepkava, tika pasludināts par krievu baznīcas svēto…

Kad viena baltu cilts teritorija bija iztukšota, meitas izvarotas un pārdotas verdzībā, vīrieši izkauti un draudēja bads, vainoja ienaidniekus. Tas bija iegansts, lai iekarotu nākamās baltu cilts novadu. Tā kopš tautas taisīšanas sākumiem par virzošo spēku kļuva ienaidnieks. Ja tāda nebija, to izdomāja. Katru iekarojumu dēvēja par krievu tēvzemi kopš laiku laikiem. Par to liecina arī kāda divtūkstoš gadu veca latvju daina, kurā bāliņš bar māsiņu, ka krievam maizi un ūdeni devusi, jo krievs katru vietu, kur ēda, kur dirsa, sauks par tēvzemi kopš laiku laikiem. Daudzsievībā viņu ātri daudz saradās, un tika radīta jaunā tauta, kas ātri gāja plašumā. Dēls tika saukts un turēts kā rabjonok (verdziņš). Taču tēvs uzturēja disciplīnu ar nežēlīgiem sodiem un uzkliedzieniem: «Es … tavu māti, bet tu uzdrīksties man iebilst!» Neapmierinātais dēls savāca bruņotu klaidoņu baru, iekaroja pats savu «tēvzemi» ar tēva metodēm. Kad tuvākā apkaimē bija pakļautas visas baltu ciltis, kņazu dēli sāka plēsties savā starpā un iekarot kaimiņu kņazistes. Tā radās tā sauktās Krievzemes, kas pēc apvienošanas kļuva par Krieviju, bet tas notika piecsimt gados.

Kad Lietuvas valsts nostiprinājās, sākās nekrievu cilšu gadu simtos ieilgušais karš pret krieviem. Šo karu padomju ideologi nodēvēja par tatāru mongoļu jūgu. Lietuviešiem izdevās apvienot šajā karā galindus, sudāvus, prūšus, sindu pārpalikumus, polovciešus, burtus, alānus un Ķīnas impērijas izspiestos austrumniekus no Sibīrijas novadiem. Krievu kņazu sakāve bija pilnīga. Taču uzbrucēji nebija ņēmuši vērā tolaik nenozīmīgo Maskavas kņazisti, kas bija izveidota galindu un mazkaļu teritorijā. Ar Zviedrijas pēdējo vikingu palīdzīgu roku tā no jauna atdzima un pamazām vien iekaroja izpostītās zemes, ko tie sauca par krievu zemēm, jo bija tur medījuši baltos vergus un baltās verdzenes Austrumu tirgiem, paši izvarojuši baltu verdzenes, sēdami savu sēklu pa labi un kreisi, apēduši baltu cilšu sarūpēto maizi un atstājuši savu izkārnījumu kaudzes un postažu.

….Tātad Krievzeme tika taisīta, izkaujot un padzenot baltu un somugru ciltis, no viņu novadiem soli pa solim. Nav bijušas ne senkrievu ciltis, ne arī krievu tauta. Tās taisīšana arvien vēl turpinās. Katrā iekarotajā teritorijā iesūtīja krievus, lai tie turpinātu sēt savu sēklu un taisīt kņaziem paklausīgu tautu. Tā viņi no senseniem laikiem bija pieraduši uzskatīt sevi par pārākiem, pārākumu panākdami ar sodiem, vienlaikus uzspiezdami savu valodu. (Starp citu, vēsturē ir zināms tikai viens vienīgs gadījums karā pret Prūsiju, kad krievi atdeva atpakaļ iekaroto teritoriju.) Pārkrievotie savā naivumā kļuva par vēl lielākiem šovinistiem nekā tīrasiņu krievi. Tas turpinājās arī padomju laikos, kad pārkrievošanu sauca par internaconalizāciju, kuras mērķis bija vardarbīgi iznīcināt nācijas un padarīt cilvēkus par pārkrievotām būtnēm bez nacionālās piederības, kas tika stādīti pāri jebkuriem nacionāļiem un tāpēc jutās kā pasaules valdnieki. Šī slimīgā parādība ir militāro vergu sindroms, kas kopš Romas un Bizantijas laikiem nācis līdzi cauri gadu simteņiem kā impērijas metastāze apziņā. Kā to saprast?

Gan Romas, gan arī Bizantijas impērijā un daudzās citās iepriekšējās impērijās kopš Šumēras laikiem bija vergi, ko dalīja īstajos jeb darba vergos (sclove), militārajos vergos (sclovenie), izputējušajos, par vergiem pārtapušajos zemniekos (sclovinii), bet brīvās tautas sauca par citādi runājošajiem jeb svešiniekiem (barbariem) un uzskatīja par potenciālajiem vergiem. No šejienes nāk vārds slāvi. Ja pārējie vergi pēc atbrīvošanas palika vietās, kur tie vergoja un pamazām sajaucās ar baltu ciltīm, pārtopot tādās tautās kā slovaki, čehi, tad bijušie militārie vergi uzskatīja sevi par izredzētajiem, kam pēc savu kungu parauga ir jāvalda par pasauli, jo viņi, pēc impērijas sabrukšanas kļuvuši patstāvīgi un brīvi, neprata citādi dzīvot kā vien uz iekaroto tautu rēķina (pēc savu bijušo kungu parauga). Tādi bija maķedonieši, jau minētie slovēņi, poļi, sakši, franki, serbi un citi, pārējie tika asimilēti pamata tautās. Tā radās gandrīz visas Eiropas tautas. Viņiem iet līdzi neiecietība pret baltu ciltīm, kas nav nedz izskaidrojama, nedz pamatojama, jo galu galā viņos visos ieiet baltu gēni.

Tātad kopš dzimšanas šajos cilvēkos tika ieaudzināts šovinisms, iekarošanas tieksme mantas un bagātības raušanas nolūkā, pazīstamais princips «Ubi bene, ibi patrina» (latīņu val. «kur labi, tur tēvija») kā «ultima ratio» pēdējais, galvenais, augstākais arguments. Iekaroto teritoriju viņi uzskata par savu tēvzemi «kopš laiku gala». Tā tad arī ir bijušo militāro vergu pēcnācējos ieaudzinātā sindroma izpausme, kas liek viņiem justies svešā zemē kā savās mājās un pārākiem par citām nācijām. Tas tika ieaudzināts arī tai padomju tautas daļai, kas runāja tikai krievu valodā.

Padomju Savienības vairs nav. Apstākļi mainījušies, bet vergu sindroms palicis. Jaunajos apstākļos pārākuma tiesības ir aizskartas. Tāpēc arī sākas brēkšana par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tiem pieskaitīta automātiski iestājusies nepilsonība, vēlēšanu tiesību zaudēšana, viņiem svešas valsts valodas uzspiešana. Viņi nekad nesapratīs, kā var būt tā, ka viņi nav galvenie teritorijā, kurā tie iekundzējušies, jo, kā teikts kādā dainā, kur tie ir ēduši, sējuši savu sēklu un atstājuši mēslojumu zemei, tur arī teiks savu tēvu zemi. Tie ir cilvēki, kas neatšķir jēdzienus dzimtene un tēvu zeme. Viņu trumpis ir skaitliskā vienlīdzība un slēptā Krievijas tagadējo valdītāju vēlēšanās sagaidīt latviešu izmiršanu, kas būtu sasniedzama ātrāk, ja tiktu pie varas.

Tāpēc es atkārtoju vēl un vēlreiz, ka latviešus kā baltu civilizācijas reliktu var glābt vienīgi visu deokupācijas principu ievērošana līdz galam. No viņiem baidās rietumvalstis. Tāpēc tās izmanto Baltiju par Pandoras lādes spundi, jo viņiem, bijušās Romas impērijas palieku mantiniekiem, nav saprotama mūsu vēlme pašsaglabāties kā tautai.

Tātad ir jārīkojas pašiem!

Oļģerts Ziļickis

Latvijas “saulainā” nākotne

Latvijas “saulainā” nākotne

Latvijas prezidents ļoti rūpējas par Latvijas nākotni. Viņš, neskatoties uz to, ka Pilsonības likumā ir rakstīts “3.1 pants. Pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimuša bezvalstnieku vai nepilsoņu bērna atzīšana par Latvijas pilsoni (1) Bērns, kurš dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīstams par Latvijas pilsoni vienlaikus ar bērna dzimšanas fakta reģistrāciju, pamatojoties uz viena vecāka pausto gribu... “ .Jau šobrīd bērns, sasniedzot noteiktu vecumu, pats var aiziet uz PMLP, uzrakstīt iesniegumu un bez naturalizācijas kļūt par LR pilsoni, tomēr prezidents cenšas spodrināt savu tēlu ar skaļu uzsaukumu par nepilsoņu bērniem. Tā radot spriedzi sabiedrībā, jo vēl līdz šim pat daudzi, kas ieguvuši pilsonību, tomēr nespēj valsts valodā izlasīt Pilsonības likumu.

Mūsu prezidents rūpējas ne tikai par Latvijas nākotni, bet par visas Eiropas nākotni, jo jebkurš ieceļotājs no Pakistānas, Eritrejas, Somālijas un citām valstīm, nonākot Latvijas teritorijā, piedzemdējot savu kuplo pulciņu bērnu, kļūs ne tikai par Latvijas, bet visas Eiropas pilsoņiem. Tātad mūsu prezidents rūpējas ne tikai par Latviju un Eiropu, bet arī par to, lai vecmātēm darba būtu papilnam. Arī medicīnā sāksies uzplaukums.

Mūsu prezidents ļoti rūpējas par Latvijas gaišo nākotni un kas jums nepatīk?

Amerikas indiāņu virsaišu izteicieni

Amerikas indiāņu virsaišu izteicieni

«Kad būs nocirsts pēdējais koks, kad būs saindēta pēdējā upe, kad būs noķerts pēdējais putns, – tikai tad jūs sapratīsiet, ka naudu nevar ēst».

***

«Zināšanas paslēptas katrā lietā. Kādreiz pasaule bija bibliotēka».

***

«Tiecies pēc gudrības, bet ne zināšanām. Zināšanas ir pagātne. Gudrība ir nākotne».

***

«Paskatieties uz mani. Esmu nabadzīgs un kails. Bet es esmu savas tautas vadonis. Mums nav vajadzīgas bagātības. Mēs tikai vēlamies iemācīt savus bērnus būt taisnīgiem. Mēs vēlamies mieru un mīlestību ».

***

«Mēs nevēlamies baznīcas, jo tās mūs iemācīs strīdēties par Dievu ».

***

«Nav vajadzīgi vārdi, lai pateiktu taisnību».

***

«Lai saklausītu sevi, ir nepieciešamas klusējošās dienas».

***

«Lai saprastu sevi, sazinieties ar akmeņiem kalnos…».

***

«Kad jūs piesienat zirgu pie staba, vai tad jūs gaidiet, ka tad tas kļūs spēcīgs?».

***

«Pat tava klusēšana var būt daļa no  lūgšanām».

***

«Senie laiki bija brīnišķīgi. Vecīši  zem saules sēdēja uz savas mājas sliekšņa  un spēlējās ar bērniem līdz tam brīdim, kamēr saule norietēja un tie iegremdējās snaudā. Vecīši spēlējās ar bērniem katru dienu. Bet tad kādā brīdī viņi vienkārši nepamodās».

***

«Kad mirst leģenda un pazūd sapnis, pasaulē vairs nav varenības».

***

«Neej man aizmugurē – varbūt, es tevi neaizvedīšu. Neej man pa priekšu – iespējams, ka es tev nesekošu. Ej blakus, un mēs būsim viens vesels».

***

«Varde neizdzer purvu, kurā dzīvo».

***

«Baltam cilvēkam ir pārāk daudz priekšnieku».

***

«Virs manis ir skaistums, zem manis ir skaistums. Un kad es pametīšu ķermeni – es arī iešu pa skaistuma taku ».

***

«Bērns ir viesis manā mājā – pabaro, iemāci un atlaid».

***

«Tu nevari atmodināt cilvēku, kurš izliekas, ka guļ».

***

«Kad cilvēks lūdz Dievu vienu dienu, bet pēc tam sešas grēko, Labais Gars dusmojas, bet Ļaunais Gars smejas».

***

«Pat beigta zivs var peldēt pa straumi».

***

«Visam, kas atrodas uz zemes, ir savs mērķis, katrā slimībā ir zāles, kas to ārstē, bet katrs cilvēks ir sūtība».

***

«Kad tu piedzimi, tu raudāji, bet pasaule smējās. Dzīvo tā, lai mirstot, tu smietos, bet pasaule raudātu».

Cilvēka organisms un dabas ritmi

Cilvēka organisms un dabas ritmi

Katru dienu mēs sekojam līdzi laika prognozēm, lai būtu lietas kursā, kā ģērbties, vai jāņem līdzi lietussargu, vai dodoties tālā ceļā, jāņem līdzi stikla tīrīšanas šķidrumu savam automobilim.

Laika apstākļi  ir klimatisko faktoru kopums,kas var noteikti iespaidot arī cilvēka pašsajūtu. Bieži televīzijas ekrānā var dzirdēt, ka šodien dažādu iemeslu dēļ diena ir nelabvēlīga  meteoroloģiski jūtīgiem cilvēkiem. Patiesībā uz mūsu planētas ir sarežģīti atrast cilvēku, kas pilnīgi nejūt laika apstākļu ietekmi. Īpaši, ja laika apstākļu izmaiņas ir asas, ietekmē cilvēka organismu, jo tas būtībā arī ir viens no dabas  sastāvdaļām. Cilvēka organisms ir viens no dabas iemiesojumiem, tāpēc arī izmaiņas, kas notiek dabā, iespaido cilvēka dzīves ritmus un veselības stāvokli.

Vienā no Kambodžas ciematiem  zinātnieki atklāja, ka tālu kalnos dzīvo cilvēki, kuriem daudziem ir pāri par 100 gadiem. Šis ilgdzīvotāju fenomens, kuri dzīvoja vienā kopienā, saistībā ar dabas dzīves cikliem un cilvēki pakļāva savu dzīvi šiem dabas cikliem. Cilvēki pēc savas dzīves veida principiāli atšķīrās no daudziem  mūsdienu zemniekiem. Atšķiras ar to, ka visa dzīve noritēja ciešā saiknē ar dabas cikliem. Kambodžas ciemata cilvēki ceļas saullēktā, beidz savu darbu saulrietā. Nekad nenovirzās no  šī dzīves principa, kas dod iespēju viņu organismam ilgu gadu laikā dzīvot šādā dzīves ciklā.

Dabiski, ja mēs runājam par šodienas lielpilsētas cilvēku, tad viņš nevar atļauties dzīvot pēc dabas cikliem. Steiga, pastāvīga ritmu maiņa, stresi – tas viss noved pie tā, ka organismam ir arvien sarežģītāk cīnīties ar negatīviem faktoriem. Cilvēka organisms sāk spēcīgāk reaģēt uz jebkurām izmaiņām, tai skaitā, laika apstākļu izmaiņām. Ārsti visā pasaulē konstatē, ka katru gadu pieaug saaukstēšanās slimību skaits, kas liecina par cilvēka imunitātes samazināšanos.

Tautas medicīnas speciālisti ir pārliecināti, ka situāciju var uzlabot bez tablešu un pilienu palīdzības, ja lielāku uzmanību pievērstu dabai un censtos  sev veidot tādu režīmu, kas atbilst dabas ritmam. Mūsu senči to spēja.