Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Uztvert pasauli kā vienu veselumu

Uztvert pasauli kā vienu veselumu

Ja saprotam, ka pašlaik sabiedrībā valda padziļināta civilizācijas krīze, tad personības pašvadības modelis kļūst ļoti aktuāls. Sevis izpratnei pasaulē jau jāsākas bērnībā, un to piedāvā Noosfēras izglītība.

Rodas jautājums – vai cilvēks var šai krīzei pretoties? Ne tikai var, bet viņam tas ir jādara. Tikai kā? Mūsdienās zinātne ir veikusi lielu skaitu atklājumu neirofizioloģijā, ģenētikā, psihoģenētikā, molekulārā bioloģijā, kvantu fizikā un tml., ka ir jāsaprot, ka dzīvības nodrošināšanas mehānismu un galvas smadzeņu, ķermeņa darbību, tas ir katra cilvēka pirmais uzdevums, ja viņš vēlas izdzīvot tagadējos sociālos un dabas apstākļos, īpaši ja viņš dzīvo lielpilsētās. Bet uz ko cilvēks pats var balstīties, lai spētu izdzīvot, vēl vairāk – tikt galā ar sevi un palīdzēt citiem tikt galā ar šo radušos situāciju? Patiesībā ģenētiski cilvēks ir ieprogrammēts, lai būtu laimīgs un veiksmīgs. Kas ir jādara, lai tāds būtu?

No seniem gudrības avotiem zinām, ka cilvēka laimes stāvoklis ietver sevī trīs aspektus – atrasties garīgās mīlestības plūsmā, ko saprotam – dzīvot ar atklātu sirdi (Latvijas pedagoģijā – sirdsizglītība), sava talanta izpausme, garīgā un fiziskā veselība.Vairākumā mūsdienu cilvēki vispār nesaprot, ko nozīmē būt laimīgam, nezina savas dzīves galvenos mērķus, uzskata, ka dzīve ir bezgalīgas izklaides un savu instinktu apmierināšana, kas dažreiz sasniedz emocionalitātes pakāpi, jo nekā cita viņam nav. Vēl vairāk, ļoti augsts procents gadījumos cilvēki izvēlas savu nākošo profesiju, ne jau atklājot savu talantu (kas ir katram savs), bet no vecāku vēlmes un iespējām, modernām profesijām, vai, pat nezinot ar ko dzīvē nodarboties, dodas uz tuvāko mācību iestādi, kas ir tuvāka dzīvojamai vietai. Rezultātā – nemīlams darbs, iekšējā neapmierinātība utt.

Kas tad ir talants? Talants ir katram jau piedzimstot, dotas noteiktas spējas, kas atklājas apgūstot iemaņas un pieredzi, aktīvā mijiedarbībā ar pasauli apmācības un audzināšanas rezultātā.  «Katram cilvēkam jāzina savs talants. Un jo to atklāj agrāk, jo labāk, citādi individuālais ceļš nav skaidrs, un galvenais ….. nav mērķtiecība… ». Noosfēras izglītībā to regulē Radošuma likums, ko saprotam, ka radošums atklājas un attīstās individuālas pašorganizācijas rezultātā, atbilstoši pašvadībai, uz sava radošā ideāla orientācijas pamata, un tā īstenošanu. Mūsdienu zinātnisko atklājumu apkopojums ļauj izveidot veseluma personības pašvadību arī uztverot informāciju. Ir zināms, ka informāciju uztver un pārstrādā smadzenes, izejot šādus posmus: 1. – sensora – motoriskais; 2. − simboliskais; 3. – loģiskais, 4. – lingvistiskais, 5.– sensora-kinētiskais, 6. – informācijas arhivēšana ilglaicīgā atmiņā.Tomēr jāatceras, ka jebkura informācija var būt gan noderīga, gan kaitīga.

Otrā posmā cilvēks formē simboliskos uztveres analogus. Simboli tiek radīti pēc analogu principa un tiek uztverti kā objektīvās un subjektīvās realitātes hologrāfiski modeļi. Pie tam labajā smadzeņu puslodē tiek radīts tēlaini –  jūtīgs modelis ar garšu, krāsu, smaržu, telpiskās attiecības. Notiek «iedzīvošanās» un modeļa izjušana. Ar kreiso smadzeņu puslodi viņš saņem informāciju nepastarpināti caur apziņu, loģiku, kas ļauj viņam ātri atpazīt ārējās vides detaļu kvantitāti. Vēl kreisā smadzeņu puslodē formējas tā saucamais diskursu – loģiskais modelis, kurā fiksējas izmēri, daļu atbilstība, forma, svars, ātrums utt. Informācijas uztvere tikai caur labo smadzeņu puslodi dara neiespējamu novērtēt ārējās vides kvantitātes raksturojumu, tikai kreisā – kvalitātes.

Ja personībai augstā pakāpē harmoniski darbojas abas smadzeņu puslodes, tad notiek acumirklīga informācijas arhivēšana, bet arī acumirklīga tās apzināšana – apgaismība – insaits (no angļu v. insight), nokļūt pie būtības, izpratne, apgaismība, pēkšņa problēmas risinājuma izpratne).  Acumirklīga apzināšana, informācijas arhivēšana, tāpat no virsapziņas atnāk atbilde, radošs uzdevuma risinājums, zinātniskie atklājumi un tml.Tam seko vēl pārējie posmi: 7. – radošais – izveidot uz saņemtās un arhivētās informācijas pamata savu radošo izpratni, sava radošā produkta radīšanu;8.- ieviešanas posms – saņemtās informācijas pielietošana dzīvē un dod atbildi uz jautājumu – palīdzēs kāpēc es vispār apguvu šo informāciju, ko tā man dod. Saprotot šos divus posmus palīdzēs, no vienas puses, kreatīvāk mēs strādājam ar, radīt savus radošos projektus, no otras – mācēt izfiltrēt nevajadzīgo informāciju, pielietot saņemtās zināšanas praksē, dzīvē realizējot jau savus esošos radošos produktus, pielietojot savu talantu. Informācija nepārvērtīs jūsu smadzenes par faktu kapsētu, bet tieši otrādi, tiks izmantota produktīvāk, atrodot pienācīgu pielietojumu dzīvē.

 

 

 

 

Zinātne, kultūra, daba Noosfēras pedagoģijā

Zinātne, kultūra, daba Noosfēras pedagoģijā

Cilvēces vēsturē ir izcili sasniegumi daudzās zinātnes nozarēs – radīti pasaules šedevri mākslā, literatūrā, izstrādātas izcilas pedagoģiskās sistēmas. Zinātnē ir E. Rezerforda atklājis atomu struktūru, D.I. Mendeļejevs ir izveidojis ķīmisko elementu periodisko sistēmu, A. Einšteins pierādījis enerģijas pāreju matērijā, М. Planka atklājis kvanta konstantu, Leits un Upatnieks (latvietis) –  hologrammu utt. Visi šie sasniegumi ir darbības rezultāts zinātnē, kultūrā, pedagoģijā. Diemžēl daudzi izcili zinātniskie sasniegumi šobrīd tiek izmantoti ne jau cilvēka labā, bet gan kara mērķiem un ar mērķi brīvi izmainīt dabas procesus, kas nelabvēlīgi ietekmē arī cilvēku veselību, un tas ir pilnīgi nepieļaujami (pesticīdi, gēnu inženierija un daudz kas cits).

Noosfēras izglītība ir pedagoģiskās zinātnes augstākais sasniegums , kas apvieno sevī savas valsts un ārzemju pedagoģijas labākos paraugus (Šveices pedagogs J.H. Pestolaci, vācu pedagogs А.Distervergs, krievu pedagogs K. Ušinskis  un citi.) Arī latviešiem ir izcili pedagogi – A. Students, P.Dāle, P.Dauge un daudzi citi, kuri ir atstājuši nenovērtējami ieguldījumu pedagoģijas attīstībā un viņu zinātniskie raksti ir aktuālāki salīdzinājumā ar mūsdienu izglītības sistēmas mūžīgo pārkārtošanos un bieži neveiksmīgiem eksperimentiem.

Noosfēras izglītības sistēma  ņem vērā īpaši bērna, pusaudža un jaunieša organisma psiholoģiskās  īpatnības.  Protams, šī sistēma savā ceļā  sastop daudz šķēršļus, tā kā sabiedrība kopumā ar grūtībām uztver pat absolūti nepieciešamas inovācijas. Parasti skolās tiek izmantotas tradicionālā izglītības sistēma, kas orientēta uz kreiso smadzeņu puslodi (loģisko domāšanu, atcerēšanos utt.), bet tas traucē labās un kreisās smadzeņu puslodes  harmonisko sadarbību.

Mūsdienu pieaugošā urbanizācija arvien vairāk attālina cilvēku no dabas. Un uz šī fona «tradicionālā » izglītības sistēma kļūst cilvēcei īpaši bīstama. Pretī tai var stāties tikai noosfēras izglītības sistēma, atgriežot cilvēku pie dabas, jo atbilstoši šai sistēmai  bērns mācās darboties ar dabas tēliem, dziļi izprot dabu, un šīs zināšanas nepieciešams tās nosargāšanai.

Ja atskatiemies uz izglītības sistēmu pagātnē – antīkajā pasaulē Sokrāts radīja Eiropā pirmo pedagoģisko sistēmu. Vēlāk – XVII gadsimtā  Jans Amoss Komenskis radījis klases – stundu izglītības sistēmu.  Audzināšanas procesu sadalīja trīs posmos: sevis un apkārtējās pasaules izzināšana (intelektuālā audzināšana); sevis pārvaldīšana (morālā audzināšana); tiekšanās uz Dievu (reliģiskā audzināšana).  Tagad mēs to saucam par klasisko izglītības sistēmu.

XIX gadsimts pieprasīja strādniekus ražošanai, un amatniecības neklasiskā sistēma  ienāca dzīvē reizē ar klasisko.  XX gadsimts radīja daudzus  pedagoģiskos paņēmienus – ekoloģisko, humāno, profesionālo, internacionālo, speciālo izglītību utt. Kā milzīgi liela daudzkrāsaina sega  no 500 daudzkrāsainiem pedagoģiskiem fragmentiem «pārklāja» pasaules telpu! Kā gan lai tajā orientējas? XXI gadsimts ir integrācijas, sistēmas, intensīvas zinātnes attīstības gadsimts! Tā arī radās izglītībā jauna zinātniskā skola. Tās uzdevums bija: integrēt visu labāko, ko cilvēce ir radījusi gadsimtu gaitā  zinātnē, pedagoģijā, psiholoģijā, filozofijā, kultūrā, domas attīstības vēsturē. Tas ir integrācijas posms, kad «doma kļūst par ģeoloģisku spēku», V.I. Vernadskis  ХХ gadsimta sākumā nosauca par saprāta sfēru (no grieķu v. − noosfēru). Tāpēc jaunais posms  izglītības evolūcijā  tika nosaukts par noosfēras  posmu. Tā ir jauna izglītības sistēma  Latvijā, bet ārpus Latvijas ar labiem rezultātiem tā darbojas jau krietni ilgāk.

Kas ir Noosfēra?

Kas ir Noosfēra?

Noosfēra – (grieķu. nous – saprāts un sphaira – lode) ir sabiedrības un dabas mijiedarbības sfēra, kuras robežās notiek saprātīga cilvēka darbība, kas kļūst par noteicošo attīstības faktoru (šo sfēru arī sauca par “antroposfēru”, “sociosfēru”, “biotehnosfēru”). Noosfēra nav viendabīga un sastāv no  telpiskiem – laika punktiem, kas viens no otra atšķiras ar  savdabīgu raksturojumu kopu, piemēram, ritmu un spēku, piedaloties cilvēka ķermeņa un dvēseles dominējošā stāvokļa  izpausmē, tai pat laikā iespaido domu tēlus un sajūtas, rīcību un darbību, vērtību hiarhiju un dzīves stilu attiecībā pret sevi, pret citiem cilvēkiem un visu pasauli, stimulējot un  attīstot  vai iznīcinot cilvēka spējas un talantus, virzot vai attālinot viņus no pašrealizācijas.

Jēdzienu “noosfēras” ieviesa XX. gs sākumā franču zinātnieks E. Leruā, kurš traktēja to kā “domājošu” apvalku, kas formē cilvēka apziņu. Noosfēra ir jauna,  augstākā biosfēras evolūcijas stadija, kuras veidošanās saistīta ar cilvēces sabiedrības attīstību, kas dziļi iespaido dabas procesus.

Saskaņā ar zinātnieka V. Vernadska teikto: “biosfērā eksistē  milzīgs ģeoloģisks, var būt pat kosmisks spēks, planētas darbība, kam parasti nepievērš uzmanību par kosmosa pariekšstatu…. Tas ir cilvēka saprāta spēks, viņa tieksmes un organizētā griba kā sabiedriskai būtnei “. Cilvēces veidošana kā ģeoloģiska spēka noveda pie jaunām apmaiņas enerģijas apmaiņas formām starp sabiedrību un dabu. Vernadskis, parādot atkarību sastāva, masas un ātruma izmaiņās  ķīmisku elementu migrācijā biosfērā no ražojošas darbības, uzsvēra kontroles nepieciešamību  cilvēka enerģijas apmaiņai starp sabiedrību un dabu,  kā ceļu, kas ved uz noosfēru. Jēdziens  “noosfēra ” atspoguļo nepieciešamību saprātīgi  vadīt dabas procesus. Cilvēcei vēl nāksies daudzu zinātņu integrācijas pamatā  izveidot  noosfēras teoriju – materiālās un garīgās pasaules pašorganizācijas teoriju. Sabiedrības attīstībai jāīstenojas saprātīgi pēc dabas likumsakarībām.

Noosfēras koncepcija kalpo kā metodoloģiska orientācija cilvēka un dabas koevolūcijai, atklāj iespēju saskaņot cilvēka darbību ar dabas ritmiem, kas sakrīt arī ar seno baltu pasaules uzskatu.

Saulainus vasaras Saulgriežus!

Saulainus vasaras Saulgriežus!

LIGA

Vasaras saulgrieži ir diena kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena – 21. – 22. jūnijā, publiskas brīvdienas ir 23. un 24. jūnijā. Vasaras saulgriežu svinēšanas sākumi sniedzas tālā pagātnē, kad Eiropā arī aktīvi piekopa saules kultu. Ugunskurs, dziedāšana, vainagu pīšana un citi rituāli bija ne tikai gadskārtu ieražu svarīga sastāvdaļa, bet spilgti apliecināja arī kosmiskās un zemes kārtības vienotību. Pirmās norādes par šo svētku latvisko svinēšanu rodamas jau Garlība Merķeļa un citu vācu literātu rakstos.

Romas katoļu baznīca 24. jūniju svin kā Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu, tomēr latviešu tradīcijas ar Jāni Kristītāju saistītas samērā maz. Vasaras saulgriežu pamatā ir mīts par  kosmiskās un zemes kārtības vienotību. Tā ir radīšana, gaismas un tumsas cīņa, kas atkārtojas gadu no gada un atspoguļojas rituālos. Savukārt rituāls ir nepieciešams, lai nodrošinātu kustību un harmonisko stāvokli dabā un cilvēka dvēselē.

Džūlija Vanga : Viss notiks šogad…

Džūlija Vanga : Viss notiks šogad…

dzhuliya_vang_51

Slavenā ekstrasense Džūlija Vanga kaut gan nemīl pareģot publiski nākotni, tomēr vienā no pēdējām intervijām, pastāstīja par Krievijas turpmāko likteni. Varam ticēt vai neticēt, bet to redzēsim paši…

  1. Rietumvalstu sankcijas pret Krieviju pastiprināsies un Krievijā novedīs vēl pie smagākas ekonomiskās krīzes. Naftas cenas turpinās kristies un tas nozīmē – milzīgs valsts budžeta deficīts.
  2. gada beigās krīze aptvers visas Krievijas darbības sfēras, un likumsakarīgi novedīs visus Krievijas reģionus pie tautas sacelšanās, pastiprināsies neapmierinātība ar valdošo varu un personīgi pret Putinu.
  3. gada rudenī krievu armija pametīs Donbasa teritoriju. Tādā veidā bez Krievijas atbalsta, kara darbība Ukrainas austrumos pilnīgi tiks pārtraukta, bet teritorijām, kas nonāca zem Krievijas pašpasludinātās republikas kontroles, tiks dots īpašs statuss Ukrainas sastāvā.
  4. gads Krievijai būs lūzuma gads. Ekonomikas stagnācija novedīs pie neatgriezeniskām sekām. Biznesmeņu un elites neapmierinātība visā Krievijā, novedīs pie atklātas pretnostādnes pret centru.
  5. Jauno varu pieņems ne visa vietējā elite. Ziemeļkaukāzs un Čečenijas republika daļēji pasludinās, ka jaunā valdība ir neleģitīma un faktiski vairs nepakļausies Maskavai. Sibīrijā un Tālajos Austrumos turpinās pieaugt seperātisma vilnis, kam dzirksteli piemetīs palīdzība no Ķīnas.
  6. gada beigās Krievijas Federācija faktiski atradīsies uz pilsoņu kara robežas.

 

http://www.zvistka.net